fbpx

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez spółkę Mibeno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej w niniejszej informacji oznaczone, jako RODO,

(2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Podmiotem, który będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, jako administrator, jest spółka Mibeno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-092) przy ul. Mickiewicza 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000000000, NIP 6342983612, REGON 387448597 – dalej w niniejszej informacji – spółka Mibeno.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

e-mail    hello@mibeno.com

tel. 727 727 203

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

(1) wykonania (realizacji) przez spółkę Mibeno umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy; w celach komunikacji w toku ewentualnych postępowań reklamacyjnych (rękojmia, gwarancja); w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej w biurze informacji gospodarczej, prowadzenia windykacji własnej (przesyłania wezwań do zapłaty) – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO

(2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na spółce Mibeno, jako administratorze – obowiązek wystawienia i przechowywania faktur dokumentujących sprzedane Pani/Panu towary lub usługi; obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej; obowiązek rozpatrzenia i rozstrzygnięcia reklamacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO

(3) wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę Mibeno – windykacja, dochodzenie i obrona roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym; zgłoszenie nieuregulowanych należności do ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia wierzytelności lub zbycie wierzytelności, w przypadku braku zapłaty za sprzedane towary lub świadczone usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO

(4) wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę Mibeno – zawarcia umowy, gdy osoba której dane dotyczą, nie jest bezpośrednio stroną umowy lecz jest reprezentantem strony umowy (przykładowo pełnomocnik, wspólnik, zarząd, komplementariusz, partner) oraz w celu wykonania umowy (kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy); weryfikacja należytej reprezentacji kontrahenta – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO

(5) przekazywania Pani/Panu informacji o aktualnej ofercie handlowej spółki Mibeno, składania propozycji zakupu oferowanych towarów i usług (marketing bezpośredni), osobiście, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (telefon, tablet, komputer, faks) jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę – zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 6 ust. 1 pkt a RODO,

(6) komunikacji z Państwem; udzielania odpowiedzi na złożone zapytania za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów w szczególności WhatsApp, Messenger, za pośrednictwem mediów społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn) – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO

(7) stosowania i przesyłania faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca   2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT).

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Imiona, Nazwiska; numery telefonów; stanowiska służbowe; adresy poczty elektronicznej; spersonalizowane linki, identyfikatory na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn); wizerunek na fotografiach/filmach które zostaną nam udostępnione, w szczególności na fotografiach/filmach zamieszczonych na Pani/Pana profilach w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn); zdjęcia profilowe oraz treść konwersacji tekstowej prowadzonej za pośrednictwem komunikatorów, w szczególności WhatsApp, Messenger, czater.pl.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, będą one przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody.

W przypadku pozostałych celów, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi; przez okres do upływu terminów przedawnienia dochodzenia przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń.

Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Potencjalnymi odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:

(1) podmioty, które będą świadczyły na rzecz spółki Mibeno usługi związane z realizacją zawartej z Panią/Panem umowy np. (a) usługi transportu/kurierskie/pocztowe zakupionych przez Panią/Pana towarów. Podmiotom tym będzie udostępniony wskazany przez Pana/Panią adres dostawy, e-mail oraz numer telefonu do ewentualnego kontaktu w sprawie realizacji dostawy (zamówienia); (b) projektanci, programiści, fotografowie, osoby zajmujące się pozycjonowaniem stron internetowych,

(2) przedstawiciele spółki Mibeno, w celu kontaktu w sprawie informacji o aktualnej ofercie handlowej spółki Mibeno, składania propozycji zakupu oferowanych towarów i usług, bieżącej obsługi sprzedaży,

(3) podmioty świadczące na rzecz spółki Mibeno usługi wspomagające funkcjonowanie spółki, przykładowo: projektowe, księgowe, prawne, doradcze, podatkowe, windykacyjne, brokerskie i ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia należności płatniczych, biegli rewidenci, informatyczne, dostawcy oprogramowania IT, nabywcy nieuregulowanych wierzytelności w przypadku zbycia wierzytelności, pocztowe i kurierskie, bankowe w przypadku dokonywania przelewów na Pani/Pana rzecz (np. zwroty zaliczek).

Uprawnienia w związku z danymi osobowymi

W zakresie dotyczącym Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od spółki Mibeno:

(1) dostępu do danych; uzyskania ich kopii; otrzymania potwierdzenia, że spółka Mibeno przetwarza te dane; a także prawo do uzyskania informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO,

(2) sprostowania, w zakresie w jakim te dane są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia niekompletnych danych, jeżeli wymagał będzie tego cel przetwarzania danych,

(3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), pod warunkiem wystąpienia jednego z następujących przypadków (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (b) udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych została przez Panią/Pana cofnięta, jeżeli przetwarzanie opierało się na tej zgodzie (6 ust. 1 pkt a RODO) (c) wniesiony został przez Panią/Pana sprzeciw, o którym mowa niżej, wobec przetwarzania danych osobowych, a spółka Mibeno nie ma nadrzędne prawnie uzasadnionych podstawy przetwarzania; (d) Pani/Pana dane były przetwarzane przez spółkę Mibeno niezgodnie z prawem; (e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez spółkę Mibeno z nałożonego na spółkę Mibeno obowiązku prawnego.

Opisane wyżej prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy jednak sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

(4) ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach: (a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych (b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i jednocześnie sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (c) gdy spółka Mibeno nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale dane te są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (d) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa niżej, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie spółki Mibeno są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Pani/Pana sprzeciwu.

(5) W szczególnej sytuacji przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki Mibeno (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Wówczas, w przypadku wniesienia sprzeciwu, spółka Mibeno nie będzie mogła przetwarzać tych danych osobowych, chyba że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W zakresie natomiast marketingu bezpośredniego, który również jest prawnie uzasadnionym interesem spółki Mibeno (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (w tym profilowania) – wówczas spółka Mibeno jest zobowiązania do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli natomiast zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu, została przez Panią/Pana udzielona, wówczas przysługuje Pani /Panu prawo do cofnięcia tej zgody.

(6) Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

(7) W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych obywa się na podstawie Pani/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Opisane wyżej żądania i oświadczenia może Pani/Pan zgłosić w dogodny dla siebie sposób, kontaktując się ze spółką Mibeno na wskazane wyżej dane kontaktowe administratora danych osobowych, osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość.

Profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie dokonujemy profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przekazane nam przez Państwa dane osobowe, mogą być przez spółkę Mibeno przetwarzane w systemie informatycznym umieszczonym w tzw. chmurze tj. usłudze dostarczanej przez osoby trzecie i w tym zakresie dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak wyłącznie do podmiotów, z których usług korzysta spółka Mibeno i jednocześnie które zapewniają̨ najwyższy poziom ochrony (przykładowo Apple, Google, Microsoft, Amazon). W szczególności dotyczy to podmiotów używających standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. 

Skarga do organu nadzoru

Jeżeli Pani/Pan uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez spółkę Mibeno podanych przez Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność zgody

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, nie wynika z ustawy, niemniej jednak jest to obowiązek umowny wynikający z konieczności oznaczenia strony umowy (kupującego) oraz z konieczności jej należytego wykonania przez spółkę Mibeno i w tym zakresie jest to warunek zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych umożliwia sprawną realizację umowy, w tym realizację dostawy zakupionych towarów, przesyłanie faktur drogą elektroniczną, komunikacji w przypadku rozpatrywania ewentualnych reklamacji. W przypadku natomiast zgody w celach marketingowych, składania ofert handlowych, czy też komunikacji z Państwem, w szczególności w przypadku udzielania odpowiedzi na złożone zapytania – brak takiej zgody skutkuje tym, że spółka Mibeno nie będzie się z Panią/Panem kontaktowała. Taka zgoda nie jest obowiązkowa, nie wynika ani z ustawy ani z umowy, udzielenie tej zgody nie jest również warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niewyrażenia zgody na stosowanie faktur elektronicznych, faktury będą sporządzane w formie papierowej i wysyłane pocztą, na wskazany adres.